back

• Rosetta Étterem •

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Üzemeltetői adatok

https://rosetta.hu

 

A ROSETTA  ÉTTEREM

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

I. BEVEZETÉS

 

A Kristálykonyha Kft (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 14. továbbiakban: Rosetta Étterem vagy Adatkezelő) mint a Rosetta Étterem üzemeltetője és mint Adatkezelő, ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalának és közösségi oldalának látogatóit (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek), vagy felhasználó(k)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a http://www.rosetta.hu/ weboldalon.

Jelen Szabályzat a Kristlykonyha Kft  által az érintettek számára nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó, az Adatkezelő által biztosított úton keresztül vagy módon elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait és megfeleljen a 2018. május 25-én életbe lépő egységes Európai Uniós szabályozásnak, a GDPR-nek (General Data Protection Regulation), mely a személyes adatok egy korábbinál szigorúbb kezelését és tárolását írja elő.

Kérjük, amennyiben  asztalt szeretne foglalni vagy ajánlatot szeretne kérni tőlünk, figyelmesen olvassa el a jelen adatkezelési szabályzatot és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat amennyiben annak rendelkezéseit kötelezőnek elfogadja magára nézve. Az asztalt foglaló vagy ajánlatkérő vendég a szabályzatban lentebb meghatározott valamennyi szerződési és felhasználási feltételt, szabályt automatikusan elfogadja.

 

II. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

 

Kristálykonyha Kft (Rosetta  Étterem)

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 14

Adószám: 25369795-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-026271

Képviseli: Lukács Eszter tulajdonos

Email cím: info@rosetta.hu vagy rosetta.etterem@gmail.com

Telefonszám: +3670/6043883 vagy +3622/806008

 

 

III. SZABÁLYZAT HATÁLYA

 

Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. május hó 22. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

Személyi hatály kiterjed az Adatkezelőre, továbbá a Munkatársakra, Partnerekre; valamint azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik telefonon, elektronikus úton – például az info@rosetta.hu vagy a rosetta.etterem@gmail.com   e-mail címre küldött

adataikkal, weboldalon, közösségi oldalon keresztül – vagy más módon, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették vagy megigényelték, vagy telefonon, elektronikus úton, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek az Adatkezelőhöz, vagy az Adatkezelő szolgáltatásait személyesen igénybe veszik.

 

Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.

 

IV. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS SZABÁLYAI

 

A Rosetta Étterem a felhasználók személyes adatait kezeli. Személyes adatoknak minősülnek a felhasználó által az asztalfoglalás, ajánlatkérés folyamán szolgáltatott adatok. A Rosetta Étterem csak törvényesen szerez meg, kezel és tárol személyes adatokat. A Rosetta Étterem a felhasználók önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása kapcsán – például, de nem kizárólagosan telefonos megkeresés, e-mail, névjegykártya átadása, levél küldése, stb. – jut személyes adatok birtokába és kezeli azokat. Ha a felek az adatszolgáltatás során kifejezetten másképp nem rendelkeznek, a Rosetta Étterem jogosult a megadott személyes adatokat az adatkezelési jogosultság felhasználó általi visszavonásáig kapcsolattartási célokra  felhasználni. A Rosetta Étterem a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve ha a törvény az adattovábbítást elrendeli.

Amennyiben a Rosetta Étteremhez különleges adat kerül felhasználóira vonatkozóan, azokat a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli. Különleges adatnak minősülnek a következő adatok: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Főszabály alapján az Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel. A Rosetta Étterem személyes adatokat csak a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján hoz nyilvánosságra, általánosságban pedig vállalja a tőle telhető legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférésekre vonatkozóan. A Rosetta Étterem kiemelt adatvédelmi feladatként óvja, és szigorúan bizalmasan kezeli felhasználói személyes adatait annak érdekében, hogy eleget tegyen a vonatkozó európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak.

A Rosetta Étterem a birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azaz az adatokat csak a felhasználó hozzájárulásában megadott célokra, a jelen nyilatkozattal összhangban, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli és tárolja. Amennyiben a Rosetta Étterem az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, erről az felhasználót előzetesen, írásban tájékoztatja, annak érdekében, hogy a szükséges hozzájárulást megszerezze, és egyben biztosítsa a felhasználónak az eredeti céltól eltérő adatkezelés megtiltásának lehetőségét.

A Rosetta Étterem a felhasználókat haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az általa kezelt személyes adatokról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve a felhasználó kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A Rosetta Étterem a felhasználók kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az általa kezelt személyes adatok helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A felhasználók bármikor, indokolás nélkül kérhetik adataiknak vagy adataik egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatják korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyüket, hozzájárulásukat.

Amennyiben a felhasználó azon a véleményen van, hogy a Rosetta Étterem személyes adatait jogosulatlanul kezeli, úgy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Rosetta Étterem az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntésének eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

 

V. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI

 

 

Weboldal látogatási adatok

A honlap lapjai személyes információk megadása nélkül is látogatható.

 

 

Kamerarendszer

A Rosetta Étterem területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató tábla hívja fel.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő tábla formájában kihelyezett tájékoztatása. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Rosetta Étterem térfigyelő rendszerrel érintett egységeibe bemegy, illetve ott tartózkodik.

A kezelt adatok köre: Az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás és egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb.

 

 

 

Információ kérése

Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre: (A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.)

 • név*,

• telefonszám,

• e-mail cím*,

• kérdés tartalma*.

 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

 

 

Ajánlatkérés

Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

(A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.)

• vezetéknév*

• keresztnév*

• telefonszám*

• e-mail cím*

• ellátással kapcsolatos igények*

• fizetési mód megjelölése*

• szolgáltatás részletei/kérdés

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

 

Vendégkönyv

Az érintettek a Rosetta Étteremben található, papír alapon elérhető, vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat adataiknak megadásával párhuzamosan.

A vendégkönyv használata önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az Adatkezelővel és másokkal.

A kezelt adatok köre:

• név,

• megjegyzés,

• vélemény

 

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében.

 

 

Asztalfoglalási igénnyel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az általa üzemeltetett étterembe az érintett asztalt foglaljon adatainak megadásával. Az asztalfoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki asztalt kívánt foglalni adatainak megadásával.

A kezelt adatok köre:

(A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.)

• titulus,

• vezetéknév*,

• keresztnév*,

• számlázási cím,

• telefonszám*,

• email cím,

• dátum*,

• időpont*,

• létszám*,

• étlapról történő rendelés jelzése,

• menüajánlat jelzése,

• etetőszék igénylésének jelzése,

• fizetési mód,

 

 

Az adatkezelés célja az asztal lefoglalása, az érintettek beazonosítása és a kapcsolattartás. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül az Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az asztalfoglalás esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

Rendezvényszervezés

Adatkezelő lehetővé teszi érintettek kisebb-nagyobb csoportja számára, hogy szolgáltatásait ugyanazon időpontban, egyszerre vegyék igénybe rendezvény során. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait rendezvény céljával.

A kezelt adatok köre:

(A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.)

• szervező,

• kapcsolattartó neve*,

• e-mail cím*,

• cím*,

• telefonszám*,

• érkezés időpontja*,

• távozás időpontja*,

• felnőttek száma*,

• gyermekek száma,

• érintett általi egyéb közlemény.

 

Az adatkezelés célja rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel.

 

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A Rosetta Étterem lehetővé teszi, hogy érintett a szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki. A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.

A kezelt adatok köre:

• bankszámla száma

• közlemény

• összeg

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladati elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

 

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

A Rosetta Étterem elérhető a Facebook és az Instagram közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre:

• érintett publikus neve

• publikus fotója

• publikus e-mail címe

• publikus egyéb adata

• érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

• érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

Az Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), az Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

 

Sütik (cookei)

Weboldalunk harmadik féltől származó, Google, Facebook sütiket használ.

 

VI. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

A nyilatkozattal illetve adatvédelmi ügyekkel kapcsolatos bármilyen kérdést, panaszt, észrevételt, illetve tiltakozást az rosetta.etterem@gmail.com címen fogadunk.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 

 

Webodal, virtuális séta: Powered by smarti.xyz

Köszönjük!

Válaszolunk hamarosan.

Üzletvezető
Seres Tímea